670 lat bydgoszczy

Fundusze unijne

REALIZACJA PROJEKTÓW OD 2017

Projekt „EduAkcja w technikach”

Projekt EduAkcja w technikach realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Projekt  EduAkja w technikach adresowany jest do uczniów i nauczycieli bydgoskich techników kształcących się w zawodach technik: elektryk, elektronik, mechatronik, mechanik, pojazdów samochodowych, cyfrowych procesów  graficznych, logistyk, teleinformatyk, informatyk, fototechnik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk.

Celem projektu EduAkja w technikach jest:

  1. przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
  2. podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w specjalistycznych  kursach i szkoleniach,
  3. udział w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym  stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na  rynek pracy,
  4. uaktualnienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach, stażach zawodowych i podjęcie studiów podyplomowych, włączenie pracodawców w proces kształcenia kadr /ich pracownicy zostaną przeszkoleni i włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego.
  5. doposażenie pracowni zawodowych zgodnie z wymogami rynku pracy.

W naszej szkole od lutego br. dla uczniów klas czwartych realizowany jest kurs „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” z uprawnieniami SEP do obsługi urządzeń elektronicznych do 1kV”.

Zajęcia dodatkowe rozpoczną się zaraz po wakacjach.

Obecnie rozpoczyna się rekrutacja na staże uczniowskie, które odbędą się w czasie ferii letnich.

 

Projekt „Akcja kwalifikacja”

Zdobycie pracy identyfikowane jest przez młodzież  jako potrzeba najważniejsza. Problemem jest jednak jej umiejętne poszukiwanie oraz adaptacja w środowisku pracy. Raport „Aktywni + Młodzi fachowcy na rynku pracy” opracowany przez TNS Polska wykazał, że trzech na czterech absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 18-24 lata podjęło pracę niezgodną ze swoim wykształceniem. Wnioski z wywiadów przeprowadzonych z uczniami/uczennicami i pracodawcami przyjmującymi ich na praktyki zawodowe i dodatkowe staże, wskazują na problem niedostatecznego dopasowania w zakresie kompetencji i kwalifikacji. Dotyczy ono między innymi kompetencji miękkich. Podobny problem wskazany został w Raporcie „Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badań” opublikowanym w 2015 r. jako efekt Projektu systemowego  Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego (Entuzjaści Edukacji) realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach POKL Na podstawie tych źródeł zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia braków w wykształceniu umiejętności miękkich takich jak: samoorganizacja pracy, komunikacja interpersonalna, kreatywność, inicjatywność, kompetencje międzykulturowe itp. Kolejnym problemem, zdiagnozowanym w szkole za pomocą wywiadów z uczniami /uczennicami, osobami realizującymi doradztwo edukacyjno-zawodowe, a także nauczycielami przedmiotów zawodowych,  jest niski poziom samodzielności w dotarciu młodzieży do rzetelnej i aktualnej informacji dotyczącej rynku pracy i oferty edukacyjnej. Zauważalny jest również niezadowalający poziom umiejętności związanych z selekcją informacji, a także wykorzystaniem jej przy planowaniu drogi kariery. Negatywną sytuacją zidentyfikowaną na podstawie ankiet przeprowadzonych w 2015 r. wśród  osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w projekcie „Zawodowe horyzonty 5” jest niepogłębiona  znajomość lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz nowoczesnych narzędzi metodycznych. Wskazane jest zatem uzupełnienie i doskonalenie kwalifikacji i kompetencji doradców zawodowych. Istnieje także potrzeba skoordynowania działań  oraz zewnętrznego wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, opartego o opracowaną charakterystykę szkoły oraz wymianę doświadczeń w ramach sieci doradców.

W ramach projektu w  szkole zrealizowane zostaną dodatkowe zajęcia doradczo-szkoleniowe obejmujące wsparcie indywidualne i grupowe uczniów.

Stworzony i wdrożony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Zakupione zostanie doposażenie SPInKi: zestaw komputerowy, rzutnik, skaner.

Doradcy edukacyjno – zawodowi zostaną wsparci w podnoszeniu kompetencji zawodowych poprzez  udział w sieci wsparcia.

Szkoła uczestniczyć będzie w sieci wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.


 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH

W ramach funduszy unijnych w Zespole Szkół Elektronicznych przeprowadzono 6 edycji programu “Zawodowe horyzonty”. Projekty współfinansowane z Europejskiego funduszu Społecznego realizowało Miasto Bydgoszcz.  Łącznie wzięło w nim udział ok 900 uczniów.

Realizowano zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu programowania aplikacji sieciowych. Dzięki zdobytych w nim doświadczeniom w szkole powstała Akademia Cisco

Szczególną formą działalności były również praktyki uczniowskie, dzięki którym uczestnicy mogli pogłębić wiedzę zawodową w zakładach pracy regionu.


Kolejnym realizowanym  już samodzielnie przez szkołę projektem był “Staż pierwszym doświadczeniem zawodowym” W trzech edycjach wzięło w nim udział 83 uczniów. Staże współfinansowane  z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiły uczestnikom rozwój kompetencji zawodowych w ramach opłacanych staży. Uczniowie 4 tygodnie wakacji poświęcili na naukę, a na pozostały czas mogli wydać zarobione pieniądze.


 

Ze środków  EFS skorzystali również nauczyciele. Do nich adresowany był projekt “Nauczyciel zawodu w praktyce”. Szesnastu nauczycieli przedmiotów zawodowych spędziło 2 tygodnie w zakładach pracy, gdzie pod okiem pracowników firm zapoznawali się z nowoczesnymi technologiami. Zaowocowało to nie tylko zdobytą wiedzą i umiejętnościami, ale również nawiązaniem stałych i owocnych kontaktów z pracodawcami.