Historia Szkoły

Z kart historii szkoły
Szkoła - to nauczyciele i uczniowie oraz przez lata tworzona tradycja. W roku 1998 bydgoski „Elektronik" świętował swoje trzydzieste urodziny.

Wszystko zaczęło się w latach 60- tych, w czasie szybkiego rozwoju elektroniki. Zaistniała wówczas konieczność kształcenia i przygotowania kadry technicznej dla potrzeb przemysłu elektronicznego na terenie Polski Północnej.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego powołało 1 IX 1968 r. Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy. W sensie prawnym i merytorycznym szkoła istniała, brakowało jednak własnego budynku. Zanim stanął kompleks zabudowań przy ul. Karłowicza, młodzież nasza odbywała zajęcia w gmachu Technikum Mechaniczno - Elektrycznego przy ul. Świerczewskiego oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Kruszwickiej.

Nowo wybudowany gmach szkoły, dopiero 12 X 1969 roku w Dzień Ludowego Wojska Polskiego, powitał młodzież, nauczycieli oraz licznych gości. Wśród nich żołnierzy POW, którzy wybudowali szkołę i dlatego otrzymała ona decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego imię "XXV - lecia Ludowego Wojska Polskiego".

Szkoła liczyła wówczas 15 oddziałów, w których 27 nauczycieli etatowych, kształciło 697 uczniów w następujących specjalnościach:

 • radiotechnika i telewizja
 • miernictwo elektroniczne i elektrotechniczne
 • telekomutacja
 • teletransmisja
 • pomiary promieniowania jądrowego


 • Młodzież miała możliwość uczenia się w pracowniach specjalistycznych jak : radiowo-telewizyjnej, elektronicznej i elektrycznej, przedmiotów humanistycznych i pomocniczych. Oddane zostały także warsztaty szkolne, sala gimnastyczna z boiskiem sportowym oraz internat. Cały ten kompleks budynków korzystnie wpisał się w pejzaż miasta. Niemała w tym zasługa szkolnych miłośników przyrody, którzy przez lata upiększali szkołę, okalając ją zielenią. Do nowoczesnej i cieszącej się powszechnym uznaniem szkoły coraz liczniej napływała młodzież. Szybki rozwój elektroniki stwarzał konieczność modernizacji placówki.

  Osobą, która w sposób szczególny wpisała się w historię szkoły był dyrektor mgr Zdzisław Herman. Doświadczony nauczyciel
  i wychowawca, człowiek wielkiego charakteru, bez reszty oddany młodzieży.

  W latach 70-tych szkoła przechodziła liczne przeobrażenia natury strukturalnej. W 1971 roku do Technikum Elektronicznego dołączono Zasadniczą Szkołę Łączności, co spowodowało zwiększenie oddziałów do 30, a uczniów do 1188. W latach 1973-74 w związku
  z wprowadzeniem specjalności elektrycznych szkoła zmieniła nazwę na Technikum Elektryczno-Elektroniczne, a konsekwencją tego było zwiększenie oddziałów do 50, skupiających 1852 uczniów .

  Konieczność ciągłego unowocześniania procesu dydaktycznego spowodowała przebudowę szeregu pomieszczeń szkoły, w których zlokalizowano : pierwszy w Polsce Szkolny Ośrodek Obliczeniowy, dwie sale mikrokomputerowe, izbę tradycji, świetlicę, bibliotekę i czytelnię oraz pomieszczenia do pracy pozalekcyjnej głównie dla szkolnej orkiestry dętej.

  Orkiestra równolegle ze szkołą ma swój jubileusz. Już pod koniec października 1968 roku Pan Leon Eliasz zwrócił się do dyrekcji szkoły
  z propozycją utworzenia orkiestry dętej, która pierwszy swój koncert dała w kwietniu 1969.Największe sukcesy i trofea orkiestra zawdzięcza swojemu twórcy i długoletniemu dyrygentowi, Panu Leonowi Eliaszowi. Kontynuatorami jego dzieła i osiągnięć są obecni dyrygenci: mgr Krzysztof Beszczyński - były uczeń i członek orkiestry oraz mgr Piotr Stachura.

  Nauczyciele nasi coraz częściej pracowali w ministerialnych komisjach programowych, a uczniowie odnosili sukcesy w olimpiadach i konkursach szczebla centralnego. „Elektronik" stał się szkołą znaną w Polsce.

  Dzięki staraniom dyrekcji i aktywnych nauczycieli oraz uczniów Krzysztofa Guździoła i Piotra Borkowskiego szkoła nasza od 7 listopada 1994 została włączona do grupy Szkół Stowarzyszonych w UNESCO. Jako członek UNESCO „Elektronik" wykazał się również konkretnymi pracami badawczymi, np. na temat wykorzystania energii słonecznej oraz pomysłowymi konkursami np.: „Europa w szkole", „50 rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka" Dzięki UNESCO nasi uczniowie jeżdżą na obozy językowe, mają liczne kontakty z rówieśnikami
  z zagranicy, biorą udział w specjalistycznych badaniach, głównie związanych z ekologią.

  Zdolności manualne, pracowitość młodzieży widoczne były i są na zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, które kształcąc, jednocześnie prowadziły znacząca działalność produkcyjną, np. plan produkcyjny za rok 1978 roku wyniósł 24 mln zł. Jako jedyne
  w Polsce warsztaty produkują m.in. ściemniacze elektroniczne, aparaturę do sygnalizacji ulotu freonu, bloki elektroniczne, elektrowibratory sterownicze, pozytywki, grzałki oporowe, zasilacze, zasilacze ENZ, metronomy.

  W zakresie usług oferują nadal: naprawy sprzętu RTV, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz spawarek, przewijanie silników, wykonywanie instalacji nagłaśniającej, radiofonicznej i sieci komputerowej, komputerowe projektowanie i wykonywanie obwód drukowanych, usługi ślusarskie, obróbkę mechaniczną.

  „Elektronik" wpisał się w środowisko także poprzez wzbogacenie bazy dydaktycznej innych szkół wykonując, w ramach prac dyplomowych uczniów klas ostatnich, liczne pomoce naukowe. Od 1993 roku uczymy przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Bydgoszczy. Absolwenci tej szkoły kontynuują naukę w 3 - letnim technikum, a przedmioty zawodowe realizują w naszych specjalistycznych klasopracowniach.

  W minionych 30 latach wypracowany został ceremoniał szkolny, na który składają się :
 • uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów
 • uroczyste pożegnanie absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
 • przekazanie sztandaru szkoły przez maturzystów


 • Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania młodzieży oraz wspólny trud nauczycieli i uczniów owocują od zawsze w licznych olimpiadach przedmiotowych, sportowych, konkursach recytatorskich
  i piosenkarskich oraz innych formach działalności artystycznej.

  Wśród naszych wychowanków są laureaci szczebla centralnego olimpiad i konkursów : Matematycznej, Chemicznej, Fizycznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Języka Rosyjskiego i Angielskiego, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Wiedzy o Partii, Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur", Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomiczno- Prawnej, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Łączności, Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych.

  Warsztaty szkolne prowadzą dla uczniów klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej prowadzą konkurs „Mistrz Elektroniki Praktycznej" mający na celu wyłonienie najlepiej przygotowanych do zawodu absolwentów tej szkoły.

  Różnorodność form zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole została zauważona i doceniona przez władzę oświatowe miasta, które przyznały 5 grantów oświatowych. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe na dalszą pracę i rozwój takiej działalności jak: preorientacja zawodowa, biblioteka wirtualna, małe formy literackie, klub radioorientacji sportowej i konkursy fizyczne.

  Szkoła godnie wypełniała i wypełnia funkcje dydaktyczno -wychowawcze, czym w pełni zasłużyła sobie na uznanie i szacunek władz szkolnych, miejskich i społeczeństwa. Świadectwem tego są liczne dyplomy, wyróżnienia oraz listy pochwalne od władz politycznych i administracyjnych. Wszystkie one , podobnie jak kronika najważniejszych wydarzeń szkoły, tomik wierszy uczniów i absolwentów znajdują się w Izbie Tradycji oraz w Albumie Multimedialnym.