670 lat bydgoszczy

Fundusze unijne

Projekt EduAkcja w technikach.

 

Zapraszamy uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w KURSIE ” Procedury montażu i demontażu komponentów elektronicznych”..

 

Cel kursu:

nabycie umiejętności oraz wyrobienie poprawnych nawyków w lutowaniu elementów SMD i PTH zgodnie z procedurami normy IPC-7711/7721.

Czas trwania kursu – 48 godzin w ciągu roku szkolnego

Kurs zakończony wydaniem zaświadczenia o nabyciu umiejętności montażu i demontażu elementów w technologii THT i SMT, w oparciu o procedury standardu IPC-7711/7721 i kryteriami dopuszczenia dla klasy 3 produktu według kryteriów zawartych w standardzie IPC-A-610.

Grupa szkoleniowa – 8 osób z klas trzecich – technik elektronik.

 

Nabór na zajęcia  prowadzony będzie w od 22grudnia 2017 br.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie w terminie do dnia  5 stycznia 2018r. w biurze koordynatora /sala 314/ lub drogą elektroniczną na adres l.lewandowska@zse.bydgoszcz.pl wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego  oraz spełnienie kryteriów formalnych  wg regulaminu rekrutacji, których oceny dokona komisja rekrutacyjna.

Listy uczestników zajęć będą wywieszone na tablicy ogłoszeń do dnia 12 stycznia br.

REALIZACJA PROJEKTÓW OD 2017

Akcja kwalifikacja

EduAkcja w technikach

Projekt EduAkcja w technikach realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Projekt  EduAkja w technikach adresowany jest do uczniów i nauczycieli bydgoskich techników kształcących się w zawodach technik: elektryk, elektronik, mechatronik, mechanik, pojazdów samochodowych, cyfrowych procesów  graficznych, logistyk, teleinformatyk, informatyk, fototechnik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk.

Celem projektu EduAkja w technikach jest:

  1. przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
  2. podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w specjalistycznych  kursach i szkoleniach,
  3. udział w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym  stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na  rynek pracy,
  4. uaktualnienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach, stażach zawodowych i podjęcie studiów podyplomowych, włączenie pracodawców w proces kształcenia kadr /ich pracownicy zostaną przeszkoleni i włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego.
  5. doposażenie pracowni zawodowych zgodnie z wymogami rynku pracy.

W naszej szkole od lutego br. dla uczniów klas czwartych realizowany jest kurs „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” z uprawnieniami SEP do obsługi urządzeń elektronicznych do 1kV”.

Zajęcia dodatkowe rozpoczną się zaraz po wakacjach.

Obecnie rozpoczyna się rekrutacja na staże uczniowskie, które odbędą się w czasie ferii letnich.

 

Projekt „Akcja kwalifikacja”

Zdobycie pracy identyfikowane jest przez młodzież  jako potrzeba najważniejsza. Problemem jest jednak jej umiejętne poszukiwanie oraz adaptacja w środowisku pracy. Raport „Aktywni + Młodzi fachowcy na rynku pracy” opracowany przez TNS Polska wykazał, że trzech na czterech absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 18-24 lata podjęło pracę niezgodną ze swoim wykształceniem. Wnioski z wywiadów przeprowadzonych z uczniami/uczennicami i pracodawcami przyjmującymi ich na praktyki zawodowe i dodatkowe staże, wskazują na problem niedostatecznego dopasowania w zakresie kompetencji i kwalifikacji. Dotyczy ono między innymi kompetencji miękkich. Podobny problem wskazany został w Raporcie „Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badań” opublikowanym w 2015 r. jako efekt Projektu systemowego  Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego (Entuzjaści Edukacji) realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach POKL Na podstawie tych źródeł zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia braków w wykształceniu umiejętności miękkich takich jak: samoorganizacja pracy, komunikacja interpersonalna, kreatywność, inicjatywność, kompetencje międzykulturowe itp. Kolejnym problemem, zdiagnozowanym w szkole za pomocą wywiadów z uczniami /uczennicami, osobami realizującymi doradztwo edukacyjno-zawodowe, a także nauczycielami przedmiotów zawodowych,  jest niski poziom samodzielności w dotarciu młodzieży do rzetelnej i aktualnej informacji dotyczącej rynku pracy i oferty edukacyjnej. Zauważalny jest również niezadowalający poziom umiejętności związanych z selekcją informacji, a także wykorzystaniem jej przy planowaniu drogi kariery. Negatywną sytuacją zidentyfikowaną na podstawie ankiet przeprowadzonych w 2015 r. wśród  osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w projekcie „Zawodowe horyzonty 5” jest niepogłębiona  znajomość lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz nowoczesnych narzędzi metodycznych. Wskazane jest zatem uzupełnienie i doskonalenie kwalifikacji i kompetencji doradców zawodowych. Istnieje także potrzeba skoordynowania działań  oraz zewnętrznego wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, opartego o opracowaną charakterystykę szkoły oraz wymianę doświadczeń w ramach sieci doradców.

W ramach projektu w  szkole zrealizowane zostaną dodatkowe zajęcia doradczo-szkoleniowe obejmujące wsparcie indywidualne i grupowe uczniów.

Stworzony i wdrożony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Zakupione zostanie doposażenie SPInKi: zestaw komputerowy, rzutnik, skaner.

Doradcy edukacyjno – zawodowi zostaną wsparci w podnoszeniu kompetencji zawodowych poprzez  udział w sieci wsparcia.

Szkoła uczestniczyć będzie w sieci wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.


 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH

W ramach funduszy unijnych w Zespole Szkół Elektronicznych przeprowadzono 6 edycji programu “Zawodowe horyzonty”. Projekty współfinansowane z Europejskiego funduszu Społecznego realizowało Miasto Bydgoszcz.  Łącznie wzięło w nim udział ok 900 uczniów.

Realizowano zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu programowania aplikacji sieciowych. Dzięki zdobytych w nim doświadczeniom w szkole powstała Akademia Cisco

Szczególną formą działalności były również praktyki uczniowskie, dzięki którym uczestnicy mogli pogłębić wiedzę zawodową w zakładach pracy regionu.


Kolejnym realizowanym  już samodzielnie przez szkołę projektem był “Staż pierwszym doświadczeniem zawodowym” W trzech edycjach wzięło w nim udział 83 uczniów. Staże współfinansowane  z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiły uczestnikom rozwój kompetencji zawodowych w ramach opłacanych staży. Uczniowie 4 tygodnie wakacji poświęcili na naukę, a na pozostały czas mogli wydać zarobione pieniądze.


 

Ze środków  EFS skorzystali również nauczyciele. Do nich adresowany był projekt “Nauczyciel zawodu w praktyce”. Szesnastu nauczycieli przedmiotów zawodowych spędziło 2 tygodnie w zakładach pracy, gdzie pod okiem pracowników firm zapoznawali się z nowoczesnymi technologiami. Zaowocowało to nie tylko zdobytą wiedzą i umiejętnościami, ale również nawiązaniem stałych i owocnych kontaktów z pracodawcami.