"Akcja kwalifikacja 3" 2020/2021

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Celem projektu realizowanego w okresie 01.10.2020-30.08.2021r. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą objęci formą wsparcia w postaci zajęć dodatkowych.

W listopadzie dla uczniów klas czwartych rozpocznie się kurs Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”z egzaminem uprawniającym do obsługi urządzeń elektronicznych do 1kV 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 3” w Zespole Szkół Elektronicznych. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem.

Na terenie szkoły  działa PIK czyli Punkt Informacji i Kariery (doradztwo edukacyjno-zawodowe), w którym p. Anna Gałdecka-Wysk pełni dyżury informacyjno-doradcze.

PIK działa w Sali 219 /na drzwiach znajduje się informacja dotycząca terminów spotkań/

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na tablicy informacyjnej szkoły na drugim piętrze.

Informacji o projekcie udziela koordynator p. Lucyna Lewandowska – sala 314.