Z kart historii

Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszcz

 

Z KART HISTORII SZKOŁY

Dnia 1 września 1968 roku decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania na bazie ówczesnego Technikum Łączności i Technikum Elektrycznego Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego powołało Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy. W latach 60-tych, w czasie szybkiego rozwoju elektroniki, zaistniała konieczność kształcenia i przygotowania kadry technicznej dla potrzeb przemysłu elektronicznego na terenie Polski Północnej. W sensie prawnym i merytorycznym szkoła istniała, brakowało jednak własnego budynku. Zanim stanął kompleks zabudowań przy ul. Karłowicza, młodzież nasza odbywała zajęcia w gmachu Technikum Mechaniczno – Elektrycznego oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 24. Nowo wybudowany gmach szkoły, dopiero 12.10.1969 roku w Święto Wojska Polskiego, powitał młodzież, nauczycieli oraz licznych gości. Wśród nich żołnierzy POW, którzy wybudowali szkołę i dlatego otrzymała ona decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego imię związane z Wojskiem Polskim.

W latach 70-tych szkoła przechodziła liczne przeobrażenia natury strukturalnej. W latach 1973-74 w związku z wprowadzeniem specjalności elektrycznych szkoła zmieniła nazwę na Technikum Elektryczno-Elektroniczne. Kolejny etap przeobrażeń nastąpił w latach 1976-78, kiedy to decyzją wojewody bydgoskiego, na bazie Technikum Elektryczno-Elektronicznego powołany został Zespół Szkół Elektronicznych, w skład którego weszły:

 • Technikum Elektroniczne,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 • Zasadnicza Szkoła Łączności dla Pracujących,
 • Policealne Studium Elektroniczne.

 

Od momentu powstania przez kolejne lata funkcję  dyrektora ZSE  pełnili:

 • mgr inż. Józef Jaruszewski (1968-1969)
 • mgr Zdzisław Herman (1969-1984)
 • mgr inż. Andrzej Przeczewski (1984-1997)
 • mgr inż. Roman Wojciechowski (od 1997 – 2019)
 • mgr inż. Piotr Siwka (od 2019)

 

LATA OBECNE 

Technikum Elektroniczne jest szkołą dla pragnących zdobyć atrakcyjny zawód w poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach. Daje pełne przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające podjęcie nauki na studiach wyższych dowolnego typu. Kształci w zawodach:

 1.  Technik informatyk (w tym klasa patrnacka Atos i klasa mundurowa)
 2.  Technik teleinformatyk (w tym klasa patronacka Politechniki Bydgoskiej)
 3.  Technik elektronik (w tym jeden oddział patronacki iQor Class)

W tym roku szkoła podpisała porozumienie z Jednostką Wojskową Nr 1190 oraz Regionalnym Centrum Informatyki w Bydgoszczy i po raz pierwszy dokonała  naboru  do klasy wojskowej o profilu informatycznym. Placówka prowadzi efektywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, firmami i organizacjami zawodowymi. Technikum Elektroniczne jest członkiem BYDGOSKIEGO KLASTRA INFORMATYCZNEGO. Praktyki uczniowskie są realizowane w większości znaczących firm bydgoskich. Od wielu lat szkoła współpracuje z firmami: iQor Global Services Poland, Teleplan Polska, Polon-Alfa, Atos oraz Pesa. Dzięki tym kontaktom nasi uczniowie odbywają ciekawe zajęcia specjalizacyjne i praktyki, a nawet płatne wakacyjne staże. W ten sposób po ukończeniu szkoły szybciej znajdują swoje miejsce na rynku pracy.

W szkole uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni zawodowych i laboratoriów, przystosowanych do przeprowadzania egzaminów w wybranych kwalifikacjach, jak również sal dydaktycznych wyposażonych w sprzęt audiowizualny: rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, laptopy, telewizory. Szkoła posiada również salę gimnastyczną, siłownię, boiska sportowe, multimedialną bibliotekę oraz internat. Uczniowie ZSE korzystają z szerokiej gamy zajęć dodatkowych np. SKS, Szkolna Orkiestra Dęta, zajęcia z Akademii CISCO. W szkole realizowane są programy współfinansowanego ze środków EFS – obecnie  Projekt EduAkcja w technikach. Od ponad 25 lat w „Elektroniku” działa również szkolna telewizja AjPi TV.

Z historią Technikum Elektronicznego nierozerwalnie związana jest jej największa chluba- Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Od roku 1969 r. zespól bierze udział  w licznych przeglądach, festiwalach i konkursach orkiestr dętych, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia, w tym I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych. Od 2006 roku orkiestra współpracuje z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W ubiegłym roku już drugi raz z kolei uzyskała tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej.

W ciągu swojej 55-letniej działalności Zespół Szkól Elektronicznych odnosił  i odnosi sukcesy na wielu płaszczyznach, co dowodzi najwyższej jakości edukacji. Łączy w piękny sposób tradycję z przyszłością. Szkoła ta jest niekwestionowanym liderem  w regionie. Osiąga wysokie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej. Współpracuje z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w procesie standaryzacji zadań egzaminacyjnych we wszystkich uczonych w szkole zawodach i przedmiotach maturalnych. Od kilku lat uzyskuje 100% zdawalności egzaminów maturalnych przy jednoczesnych wysokich średnich wynikach z poszczególnych przedmiotów oraz bardzo dobrą zdawalność z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła osiąga wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach: w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości,   Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej “EUROELEKTRA” i Olimpiadzie Wiedzy Technicznej.

Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy od 12 lat znajduje się w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Techników zajmując I miejsce w województwie kujawsko-pomorskim oraz kolejno V, IV, III, IV, III, IV, I, II, X, VI, IV, IV, VI miejsce w kraju i utrzymując prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły”.