Rekolekcje 2024 - zmiany w procedurach wyjścia

Opublikowano: 2024-03-14 21:42, Numer artykułu: 80041 , Autor: M.Chabowski2

   W związku z licznymi prośbami rodziców w sprawie rekolekcji, szczególnie związanych z komunikacją miejską informuję,

że uczeń biorący udział w rekolekcjach, może dołączyć pod opiekę nauczyciela na w miejscu przeprowadzania rekolekcji

tj. w dniach: 18 i 19 marca w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej, Kaliskiego 28, natomiast  20 marca

w Bazylice św. Wincentego a Paulo. Rekolekcje odbędą się w dniach: 18 i 19 marca w godzinach: 8.30-11.00 oraz 20 marca w godzinach 9.00-12.00.

 

 

Uczeń będzie mógł samodzielnie powrócić po rekolekcjach do domu, jeśli opiekun grupy otrzyma stosowne oświadczenie, którego wzór znajduje się poniżej.

 

 Oświadczenie dla Zespołu Szkół Elektronicznych

   Oświadczam, iż wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka: ………………………………………………………...………………..…………/imię i nazwisko ucznia/,

ucznia kl. …………… do domu, po zakończeniu rekolekcji: 18 i 19 marca br. w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej, Kaliskiego 28,

natomiast  20 marca br. w Bazylice św. Wincentego a Paulo.

 

   Jednocześnie oświadczam, że przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas

jego samodzielnego powrotu do domu i jestem świadoma/y, iż odpowiedzialności za ucznia w trakcie jego powrotu do domu nie ponosi szkoła.

……………………………………….., dnia …………………………     Podpis/y: …………………………………………..…………