Stypendia szkolne, zasiłki, podręczniki…

I

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz. U. z 2020 poz. 1227) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 439/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. programem mogą być objęci uczniowie:

1)      słabowidzący,

2)      słabosłyszący,

3)      niesłyszący,

4)      z  niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

5)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6)      z niepełnosprawnością intelektualną,

7)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wyżej wymienionych wynosić będzie:

– 390 zł dla ucznia szkoły branżowej,

– 445 zł dla ucznia technikum,

udzielane będzie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2020 r.

Formularz wniosku

II

INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH
O pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych ubiegać się mogą wszyscy uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi obecnie 528 zł netto.
Wnioski należy składać w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy, skąd też można pobrać właściwy druk wniosku.

III

INFORMACJA O ZASIŁKACH SZKOLNYCH
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (w szczególności: pożarem lub wypadkiem, kradzieżą, śmiercią rodzica lub prawnego opiekuna, długotrwałą chorobą ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna).
Zdarzenie losowe należy udokumentować. Wnioski należy składać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku, w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy, skąd też można pobrać właściwy druk wniosku.

IV

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH
BYDGOSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+