Stypendium dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

Stypendium dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

1) w obecnym roku szkolnym uczęszcza do technikum lub szkoły branżowej

2) w poprzednim roku szkolnym otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły

3) uzyskał osiągnięcie w postaci laureata lub finalisty, wysokie miejsce w olimpiadzie, konkursie (zgodnie z wykazem zamieszczonym w regulaminie) w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych

4) uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, przyrodniczych (biologię, chemię, geografię, fizykę), realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

5) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do 30 września br.

 

 

Szczegóły:

Regulamin Prymus PiK

Programy stypendialne

Strona projektów stypendialnych UM