Stypendium w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) w danym roku szkolnym uczęszcza do szkoły zawodowej

2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej

3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej

4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń na poziomie nie niższym niż:

w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych w § 4: 4,00;

w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;

5) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do 31 października br.

Szczegóły:

Regulamin Prymus Zawodu KiP

Programy stypendialne