Zarządzenie Dyrektora ZSE w sprawie wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

Opublikowano: 2022-04-28 10:07

 

Załącznik do Zarządzenia

Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  w Zespole Szkól Elektronicznych

 

Ogólne zasady:

Szczepienie

- rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.

Higiena

- częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wietrzenie

- zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

W trosce o zdrowie publiczne uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane są szczepienia zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych na dany rok (w tym Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2021 r. poz. 85).

 

Organizacja zajęć

 1. 1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. 2.      Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny.
 3. 3.      Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.
 4. 4.      Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 5. 5.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W szkole funkcjonuje izolatka (przy świetlicy). Uczeń w izolatce pozostaje pod nadzorem.
 6. 6.      Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).
 7. 7.      Obowiązują ogólne zasady higieny:

-        częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły umyć ręce),

-        ochrona podczas kichania i kaszlu,

-        unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

-        niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

 1. 8.      Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.  
 2. 9.      Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w  czasie zajęć i podczas przerwy.
 3. 10.  Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w  szczególności z niepełnosprawnościami.

 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. 1.      Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.
 2. 2.      Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po  powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem.
 3. 3.      Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. 4.      Zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 5. 5.      Przy dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. 6.      W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. 7.      Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 8. 8.      Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
 9. 9.      Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.
 10. 1.      Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) w szkole należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.
 11. 2.      Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.
 12. 1.      Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 13. 2.      W szkole znajduje się wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej – izolatka przy świetlicy.
 14. 3.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 15. 4.      Miejsce, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną przeprowadzenie dodatkowego, a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 16. 5.      Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Gastronomia

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

Załączniki – instrukcje

a)     instrukcja mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak

b)    instrukcja dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/