„Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”

Opublikowano: 2023-09-14 12:50

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024. Wniosek o stypendium wypełnia się elektronicznie po zalogowaniu się na stronie internetowej projektu. Nabór kończy się 30 września 2023 r. Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z zasadami przyznawania stypendiów.

Zasady, warunki, i tryb przyznawania stypendium

 O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) w danym roku szkolnym jest uczniem szkoły branżowej II stopnia lub uczniem klasy drugiej bądź wyższej pozostałych szkół prowadzących kształcenie zawodowe znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego1 ;

2) w poprzednim roku szkolnym uzyskał promocję do klasy programowo wyższej bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;

3) uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, zaokrągloną w dół do części setnej  na poziomie nie niższym niż:

a) w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych w § 4: 4,00;

b) w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33.

Wszystkie szczegóły: https://zawodowetalenty.kujawsko-pomorskie.pl/